Ochrona danych

Ustawienia prywatności

Pliki cookie i technologie stron trzecich
Datenschutzeinstellungen

Twoja prywatność jest dla nas ważna
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Państwu najlepszą obsługę online i poprawić jakość korzystania z Internetu. W ustawienia prywatności, możesz dostosować swoje ustawienia osobiste dla tej strony internetowej i dowiedzieć się więcej o naszych plikach cookie i wykorzystywanych technologiach.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Stan na czerwiec 2023 r.

1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (w dalszej części zwanego RODO) i innych ustaw państw członkowskich o ochronie danych oraz pozostałych przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest spółka akcyjna:

Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft
Peter-Doerfler-Strasse 13-25
86199 Augsburg
Niemcy

numer telefonu: +49 821 5906 0
e-mail: marketing@alpine.hosokawa.com

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Zewnętrzny inspektor ochrony danych

pan Oliver Kunert
Sunny System GmbH
Blumenweg 1
82229 Seefeld
Niemcy
datenschutz@alpine.hosokawa.com

3. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych

3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe między innymi wtedy, gdy jest to wymagane do świadczenia usługi, sporządzenia oferty lub do realizacji zleceń, zamówień lub projektów. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy tym po uzyskaniu zgody lub na podstawie przepisów ustawowych.

Dane osobowe klientów i dostawców są z reguły przetwarzane w Europie. Przetwarzane przez nas dane klientów i dostawców oraz zapytania z krajów trzecich spoza obszaru obowiązywania RODO są ponadto przekazywane do dalszego przetwarzania również firmom powiązanym i przedstawicielstwom handlowym w tych krajach trzecich lub właściwemu dla danego kraju trzeciego regionalnemu przedstawicielstwu handlowemu.

Poza tym przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do udostępnienia funkcjonującej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się po uzyskaniu zgody lub na podstawie przepisów ustawowych.
 

3.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli do procesów przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę osoby, której dotyczą dane, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO.

Przy przetwarzaniu danych osobowych w celu wykonania umowy, realizacji środków przedumownych lub zawarcia umowy jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. b) RODO. 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. c) RODO.

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dotyczą dane, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest potrzebne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności podmiotu danych nie są nadrzędne wobec podanego najpierw interesu, jako podstawa prawna przetwarzania danych służy art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO.


3.3 Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe są usuwane lub blokowane, gdy tylko zanika cel ich przechowywania lub osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się dalszemu przetwarzaniu tych danych.

Dla ogólnych kategorii danych przewidzieliśmy następujące terminy usunięcia danych osobowych lub ich anonimizacji:

Dane personelu i współpracowników są usuwane najpóźniej 10 lat po odejściu z firmy, o ile usunięciu danych nie stoją na przeszkodzie obowiązki ustawowe.

Dane osobowe klientów są usuwane lub anonimizowane najpóźniej 5 lat po ostatnim kontakcie, o ile usunięciu danych nie stoją na przeszkodzie obowiązki ustawowe.

Dane interesantów i osób do kontaktu u klientów są usuwane lub anonimizowane najpóźniej 5 lat po ostatnim kontakcie, o ile usunięciu danych nie stoją na przeszkodzie obowiązki ustawowe.

Postępowanie z danymi specjalnymi (np. danymi kandydatów, newsletterami itd.) jest przedstawione w kolejnych punktach naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

4. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu RODO i przysługują Wam następujące prawa względem administratora:

4.1 Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia tego, czy przetwarzane są przez niego dane osobowe, które Was dotyczą.

Jeżeli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od administratora następujących informacji:

 1. cele przetwarzania danych osobowych;
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 3. odbiorcy bądź kategorie odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są wciąż ujawniane;
 4. zaplanowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji odnośnie do tego, kryteria ustalenia tego okresu;
 5. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są pozyskiwane od osoby, której dotyczą;
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dotyczą dane.

 
Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o tym, czy dotyczące Was dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać poinformowania o odpowiednich gwarancjach określonych w art. 46 RODO w związku z przekazaniem danych.

To prawo do informacji może zostać ograniczone, o ile prawdopodobne jest, że uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów badawczych lub statystycznych, i ograniczenie jest potrzebne do osiągnięcia celów badawczych lub statystycznych.
 

4.2 Prawo do sprostowania

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia przez administratora, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator niezwłocznie dokona sprostowania.

Państwa prawo do sprostowania może zostać ograniczone, o ile prawdopodobne jest, że uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów badawczych lub statystycznych, i ograniczenie jest potrzebne do osiągnięcia celów badawczych lub statystycznych.
 

4.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Was danych osobowych:

 • jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Was danych osobowych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z ww. warunkami, przed uchyleniem ograniczenia administrator poinformuje o tym Państwa.

Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania może zostać ograniczone, o ile prawdopodobne jest, że uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów badawczych lub statystycznych, i ograniczenie jest potrzebne do osiągnięcia celów badawczych lub statystycznych.


4.4 Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Was danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Cofnęli Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 3. Wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. Dotyczące Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 6. Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 
b) Informacje dla strony trzeciej

Jeżeli administrator upublicznił dotyczące Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dotyczą dane, zażądali, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w sekcji a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub
 5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 
4.5 Prawo do poinformowania

Jeżeli przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, administrator jest zobowiązany do poinformowania każdego odbiorcy, któremu ujawniono dotyczące Was dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu tych danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do poinformowania przez administratora o tych odbiorcach.


4.6 Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Was dane osobowe, które dostarczyliście administratorowi. Poza tym mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczone dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. b) RODO oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, mają Państwo ponadto prawo żądania, by dotyczące Was dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


4.7 Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Was danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Was danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dotyczących Was danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Was danych osobowych.

Państwa prawo do sprzeciwu może zostać ograniczone, o ile prawdopodobne jest, że uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów badawczych lub statystycznych, i ograniczenie jest potrzebne do osiągnięcia celów badawczych lub statystycznych.


4.8 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych mającego miejsce na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

4.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Was skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Was wpływa. Powyższe zdanie nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,
 2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
 3. opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub b) RODO i podjęto właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym i trzecim, administrator wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.


4.10 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzicie, że przetwarzanie dotyczących Was danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie logów

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Strona internetowa lub jej części są hostingowane na serwerach przez usługodawców działających na nasze zlecenie.

Przy każdym wyświetleniu naszej strony internetowej nasz system zapisuje automatycznie dane i informacje z systemu komputera wyświetlającego.

Zapisywane są następujące dane:

 • adres IP (nieskrócony)
 • znacznik czasu (data i godzina)
 • strony internetowe wyświetlane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • strony internetowe, z których system użytkownika przechodzi na naszą stronę internetową
 • informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • system operacyjny użytkownika.

Dane te są przechowywane w systemie dostawcy usług hostingowych. Nie ma miejsca przechowywanie tych danych razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.


5.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. 

Przechowywanie w logach ma miejsce w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej. Poza tym dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. 

Do tych celów również nasz uzasadniony interes leży w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO.

Nasz dostawca internetu korzysta poza tym z logów w sytuacjach nadzwyczajnych, aby móc wykryć i zablokować złośliwe oprogramowanie i boty. Rejestrowane są więc między innymi adresy IP, z których dokonywanych jest wiele wyświetleń tej samej treści. Jeżeli przez taki adres IP dochodzi do przeciążenia (wysokie obciążenie) i uważamy ten adres za niebezpieczny, blokujemy go. Do tych celów również nasz uzasadniony interes leży w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


5.3 Okres przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko przestają być potrzebne do osiągnięcia celu ich zebrania. W przypadku zapisania danych w celu udostępnienia strony internetowej ma to miejsce po zakończeniu odnośnej sesji.

W przypadku przechowywania danych w logach w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych ma to miejsce najpóźniej po siedmiu dniach. Z logów dostawca nie tworzy kopii zapasowych. 

 
5.4 Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Zapisywanie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w logach jest absolutnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik nie ma zatem możliwości sprzeciwu.

6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika.

W plikach cookie zapisywane i przekazywane są przy tym następujące dane:

Wykorzystujemy do tego różne rodzaje plików cookie

 • Pliki cookie wymagane pod względem technicznym
 • Funkcjonalne pliki cookie (np. do ustawień językowych)

Używane ponadto pliki cookie są umieszczane tylko po wyrażeniu zgody.

Szczegóły dotyczące używanych plików cookie znajdują się w Ustawieniach prywatności.
 

6.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu niezbędnych technicznie plików cookie jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie do celów analitycznych i marketingowych w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO.
 

6.3 Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie są utrzymywane tylko przez czas trwania sesji.

Ponadto pliki cookie zatwierdzone przez odwiedzającego stronę internetową stosują się w Ustawieniach prywatności.

7. Newsletter

7.1 Zakres przetwarzania danych osobowyc

Do wysyłki swojego newslettera używamy oprogramowania następujących dostawców zewnętrznych: CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede, Niemcy) oraz Salesforce Account Engagement (Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Stany Zjednoczone).

Jeżeli zarejestrują się Państwo do newslettera, dane wprowadzone przez Was podczas rejestracji są przesyłane do dostawców CleverReach oraz Salesforce i tam przechowywane. Mogą być przez to zapisywane i analizowane dalsze dane osobowe, przede wszystkim aktywność użytkownika (w szczególności które strony zostały odwiedzone, czy newsletter został otwarty i w które elementy kliknięto) oraz informacje o sprzęcie i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny). W tym celu Państwa dane są również zapisywane przez CleverReach i Salesforce. W związku z wysyłką newslettera Państwa dane nie są przekazywane stronie trzeciej i CleverReach ani Salesforce również nie uzyskują prawa do przekazywania Państwa danych.

Zgodę na przesyłanie newslettera i pomiar wyników mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo dokonać tego w każdej chwili, klikając w łącze udostępnione w każdej wiadomości e-mail dotyczącej newslettera lub wysyłając wiadomość na adres kontaktowy podany w niniejszym oświadczeniu. Niestety wycofanie zgody nie może dotyczyć wyłącznie pomiaru wyników.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez CleverReach znajduje się tutaj:

https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Salesforce znajduje się tutaj:

https://www.salesforce.com/company/privacy/

 

7.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Zbieranie danych służy dostarczaniu newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się do newslettera przez użytkownika w przypadku wyrażenia przez niego zgody jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO.


7.3 Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Dane dla każdego pojedynczo zamawianego newslettera są przechowywane i analizowane do momentu, aż zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta.

Jeśli nie potwierdzą Państwo swojej subskrypcji w ciągu 7 dni (Opt-In), Państwa dane również zostaną usunięte. Po rezygnacji z subskrypcji lub cofnięciu zgody na wykorzystanie danych Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie 30 dni, lecz zostaną niezwłocznie zablokowane dla dalszej wysyłki odpowiedniego newslettera. Kopie zapasowe są usuwane po upływie 62 dni.

Swoją zgodę na przechowywanie danych oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera przez CleverReach i Salesforce mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych mającego miejsce na podstawie zgody do momentu jej wycofania. Mogą Państwo dokonać tego w każdej chwili, wysyłając e-mail na adres kontaktowy podany poniżej bądź klikając w łącze udostępnione w każdym newsletterze.

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia danych w odniesieniu do CleverReach znajduje się na stronie:

Wycofanie zgody pocztą elektroniczną: info@cleverreach.com

https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/

 

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia danych w odniesieniu do Salesforce znajduje się na stronie:

Wycofanie zgody pocztą elektroniczną: privacy(at)salesforce.com

https://www.salesforce.com/company/privacy/

8. Webinaria i wydarzenia online

8.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Do organizacji i realizacji webinarów i wydarzeń online wykorzystujemy oprogramowanie GoToWebinar firmy LogMeIn Ireland Limited, The Reflector 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Irlandia (zwanej dalej „LogMeIn”). Uczestnicy webinarów są przez nas klasyfikowani jako osoby zainteresowane. Dalsze informacje na temat okresu przechowywania tych danych można znaleźć w punkcie 3.3.


8.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy do kontaktu z bezpośrednim odniesieniem do treści i kontekstu danego webinaru lub wydarzenia online.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO w powiązaniu z art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO.


8.3 Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte po przekazaniu do LogMeIn zgodnie z okresami usuwania określonymi przez LogMeIn.

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu i usunięcia danych w odniesieniu do LogMeIn znajduje się na stronie:


8.4 Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach nawiązania kontaktu są w tym przypadku usuwane.

9. Kontakt przez stronę internetową

9.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, których można użyć do skontaktowania się drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w polach wejściowych są przekazywane nam i zapisywane.


9.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z pól wejściowych służy nam wyłącznie do opracowania nawiązanego kontaktu. 
Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO.


9.3 Okres przechowywania

Dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłki są usuwane po przekazaniu do firmy i nie są przechowywane przez stronę internetową.


9.4 Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach nawiązania kontaktu są w tym przypadku usuwane.

10. Aplikacje

10.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz aplikacyjny, którego można użyć do aplikowania drogą elektroniczną, oraz newsletter („job alarm / job alert”) służący do powiadamiania o ofertach pracy. Do udostępniania formularza aplikacyjnego oraz do powiadamiania mailowego korzystamy ze strony rekrutacyjnej programu do zarządzania personelem i kandydatami rexx Systems spółki rexx Systems GmbH, Suederstrasse 75-79, 20097 Hamburg, Niemcy. Jeżeli kandydat skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w polach wejściowych są przekazywane do programu rexx Systems i zapisywane.

Więcej informacji znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w programie rexx Systems:
https://www.rexx-systems.com/data-protection.php

Jeżeli kandydat skorzysta z tej możliwości, dane wprowadzone w polach wejściowych są przekazywane nam i zapisywane. 
Do przetwarzania Państwa danych w ramach procesu wysyłki uzyskiwana jest Wasza zgoda i wskazuje się na niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych.
Nie ma miejsca przekazywanie Państwa danych stronie trzeciej. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa aplikacji.


10.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza aplikacyjnego służy nam wyłącznie do opracowania Państwa aplikacji. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona na zapytanie przez osobę, której dotyczą dane, art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) alt. 1 RODO i § 26 ust. 1 zdanie pierwsze federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.


10.4 Okres przechowywania

Po zakończeniu procedury aplikacyjnej dane są przechowywane jeszcze przez maksymalnie sześć miesięcy. Najpóźniej po upływie sześciu miesięcy Państwa dane są usuwane.
Job alert jest wysyłany Państwu do momentu odwołania przez Was wysyłki.
 

10.5 Możliwość sprzeciwu i usunięcia danych

Kandydat ma w każdej chwili możliwość sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach aplikowania drogą elektroniczną są w tym przypadku usuwane.

11. Profile firmowe w serwisach społecznościowych

11.1 YouTube

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States

Na naszej stronie firmowej udostępniamy informacje i oferujemy użytkownikom serwisu YouTube możliwość komunikacji. Jeżeli na naszym profilu firmowym w serwisie YouTube wykonują Państwo działanie (np. komentarze, wpisy, polubienia itp.), może się zdarzyć, że upubliczniacie przez to dane osobowe (np. imię i nazwisko lub zdjęcie swojego profilu użytkownika). Ponieważ jednak z reguły bądź w dużej mierze nie mamy wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę YouTube współodpowiedzialną za profil firmowy spółki akcyjnej Hosokawa Alpine, nie możemy podać wiążących informacji na temat celu i zakresu przetwarzania Waszych danych.

Nasz profil firmowy w serwisach społecznościowych jest używany do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami.

Każdy użytkownik może przy tym publikować dane osobowe przez swoją aktywność.

Podstawą prawną przetwarzania danych względem serwisu YouTube jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO.

W razie potrzeby przetwarzamy dalej dane z naszego profilu firmowego w naszych systemach.

W dowolnym momencie można sprzeciwić się temu przetwarzaniu.

YouTube zobowiązał się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Bardziej szczegółowe informacje są przedstawione w następującym podlinkowanym wpisie: www.privacyshield.gov/participant;

Określone artykułem 13 RODO dalsze informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez YouTube i odpowiednich możliwościach sprzeciwu znajdują się tutaj:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl


11.2 Facebook

Informacja na temat przetwarzania danych w ramach naszego profilu w serwisie Facebook:
https://www.hosokawa-alpine.de/rechtliches/datenschutz-facebook

12. Wykorzystanie profili firmowych w serwisach zawodowych

Korzystamy z możliwości tworzenia profili firmowych w serwisach zawodowych.

Nasz profil firmowy służy informowaniu i komunikacji. Każdy użytkownik może przy tym publikować dane osobowe przez swoją aktywność.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w związku z wykorzystaniem naszego profilu firmowego jest art.6 ust.1 zdanie pierwsze lit.f) RODO.

W razie potrzeby przetwarzamy dalej dane z naszego profilu firmowego w naszych systemach.

W dowolnym momencie można sprzeciwić się temu przetwarzaniu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO przez firmy współodpowiedzialne za profil firmowy znajdują się w oświadczeniu serwisów o ochronie danych osobowych.

Jeżeli na naszym profilu firmowym wykonują Państwo działanie (np. komentarze, wpisy, polubienia itp.), może się zdarzyć, że upubliczniacie przez to dane osobowe (np. imię i nazwisko lub zdjęcie swojego profilu użytkownika).

Prowadzimy profil firmowy w następujących serwisach zawodowych:

12.1 LinkedIn

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

Oświadczenie o ochronie danych osobowych:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn zobowiązał się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych. Bardziej szczegółowe informacje są przedstawione w następującym podlinkowanym wpisie:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

12.2 Portal XING

New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy

Oświadczenie o ochronie danych osobowych:
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.