Bezpieczna uprawa roślin

Rentowność i zrównoważony rozwój

Nawozy

Nowe możliwości zastosowania dzięki granulatom

Nawozy muszą spełniać dwa istotne wymogi: Z jednej strony w rolnictwie dąży się do uzyskania produktu końcowego, który przy jak najmniejszych nakładach materiałowych daje możliwie najwyższe plony. Jest to jeszcze ważniejsze, gdy wymagana jest bardzo wysoka wydajność. Z drugiej strony coraz większy nacisk kładzie się na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Należy stosować jak najmniej nawozów, aby odciążyć wody gruntowe i utrzymać jakość gleby. Dzięki zagęszczaniu i późniejszej produkcji granulatu pojawiają się nowe możliwości zastosowania w rolnictwie.

Wymagania dotyczące produkcji nawozów w postaci granulatu

Wysoki stopień zagęszczenia i minimalna twardość

Jeśli nawóz ma postać proszku, utrudnia to jego dalszą obróbkę i zastosowanie na polu. Rozwiązaniem jest w tym przypadku zagęszczanie, a następnie wytwarzanie granulatu. Ważną rolę odgrywa konsystencja produktu końcowego. Duże zagęszczenie i minimalna twardość mają zasadnicze znaczenie, aby produkt nie rozpadł się na kawałki. Jednocześnie produktu nie wolno jej nadmiernie ugniatać, aby nadawał się on do ewentualnej dalszej obróbki (np. mielenia). Ponadto produkt końcowy nie może być spękany i musi prawidłowo rozpuszczać się w glebie, aby podtrzymać jej jakość.

Instalacje Hosokawa dysponują mocą produkcyjną do 15 t/h, w zależności od dostosowania receptury produktu do danego zastosowania końcowego.

Zalety produkcji granulatu:

  • Maksymalne zagęszczenie produktu
  • Bardzo duża prędkość obrotowa walców
  • Wysoki wskaźnik produktywności
  • Ekonomiczność
  • Obniżka kosztów operacyjnych i inwestycyjnych

Przykład instalacji do produkcji granulatów nawozowych

Twój kontakt

Podaj nam swoją branżę i skąd pochodzisz.